استراتژی معاملاتی فارکس

رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس

در این تحقیق، محقق تلاش دارد رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس تاتأثیر عوامل کیفی شرکت را بر رابطه بازدهی شرکت و نوسانات غیرسیستماتیک جهت شناسایی عوامل منجر شده به این اثر، مورد آزمون و بررسی قرار دهد. عوامل کیفی شرکت شامل سود آوری و نوسانات جریانات نقدی است.

ارزیابی تأثیر منابع ریسک بر بازار سرمایه اسلامی؛ مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

با توجه به اینکه رابطه ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار و رفتار سهام در مقابل عوامل ریسک، همواره از موضوعات مورد بحث در حوزه مالی بوده و سرمایه‌گذاران نیز به منظور حفظ ارزش سبد دارایی‌های خود به دنبال شناسایی عوامل ریسکی و میزان تأثیرپذیری بازدهی سهام از این عوامل هستند، این مقاله با تبیین روش قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تأثیر شرطی منابع متنوع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک تغییرات قیمت نفت، ریسک نرخ رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس ارز، ریسک قیمت طلا، ریسک تورم و چولگی و کشیدگی در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام ده صنعت برتر فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1386−1392 با استفاده از داده‌های روزانه بررسی کرده تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که منابع متنوع ریسک چه تأثیری بر بازدهی سهام دارند تا از این طریق به بهینه‌سازی پورتفوی دارایی سرمایه‌گذاران تحت شرایط مختلف اقتصادی کمک کند.
بررسی روابط یاد شده با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله‌ای انجام می‌گیرد که با توجه به ماهیت داده‌ها، مدل‌سازی در مرحله اول براساس مدل‌های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به‌کارگیری تخمین‌زن‌های اثرات ثابت و تصادفی می‌باشد. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک رابطه بین ریسک و بازدهی در بورس شامل ریسک بازار، نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنا‌داری در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی دارند. از سوی دیگر نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل‌های شرطی نشان می‌دهد که این رابطه در خصوص تمامی عوامل ریسک بالا در بازارهای صعودی و نزولی نامتقارن می‌باشد. در مقابل، نتایج بیانگر این است که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تأثیری معنا‌دار و متقارن بر بازدهی سهام است.

محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده ی بازده سهام

بررسی رابطه ی بین ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققان حوزه ی مالی بوده است. در سال های اخیر توان تبیین پایین مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده است که شناسایی دیگر عوامل مؤثر بر بازدهی اهمیت یابد. مدل سه عاملی فاما و فرنچ دو عامل دیگر مؤثر بر بازدهی را شناسایی نموده است، ولی با این وجود بخش توضیح داده نشده ی رابطه ی بازدهی با سه عامل صرف اندازه، صرف بازار و صرف ارزش همچنان محل بررسی بیشتر دارد. در این تحقیق بخش توضیح داده نشده ی این رابطه مورد توجه قرار گرفته و ارتباط بین نوسانات این بخش با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیز بررسی شده است.

در نهایت با استفاده از روش داده های تابلویی در نمونه ای شامل 40 شرکت بورس اوراق تهران مشخص گردید که نوسانات توضیح داده نشده با اندازه ی شرکت رابطه ی مثبت و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازدهی رابطه ی منفی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Information Content of Idiosyncratic Volatility of Stock Return *

The relationship between risk and return and also identification of factors explaining return, have attracted the attention of scholars in finance.

In recent years, the weaknesses of Capital Asset Pricing Model (CAPM) , have led finance researchers to look for other effective and efficient factors.

The Fama–French three-factor model shows the stocks monthly return depend on market, size, and book value to market value. However, the relation between return and these three factors- size , market, and value premium - has not been enlightened clearly.

In this research, it has been attempted to focus on the unexplained section of this relation and also the connection between Idiosyncratic Volatilities (IVOL) and "book value to market value" has been examined.

Finally based on panel data analysis on 40 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE), it has been identified IVOL has direct relation with the size of the companies and adverse relation to "book value to market value".

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا